Co wolno ochroniarzowi

 

W prasie cały czas pojawiają się artykuły na temat co wolno ochroniarzowi, większość z nich jest, albo mocno nie trafiona, albo niepełna, dlatego w krótkiej serii wyjaśnię jakie uprawnienia mają kwalifikowani, jakie nie kwalifikowani pracownicy ochrony. Cześć pierwsza obejmie takie zagadnienia jak kto jest kwalifikowanym, a kto niekwalifikowanym pracownikiem ochrony, legitymowanie, wezwanie do opuszczenia, opór bierny i czynny.

 

 

Rożnica między kwalifikowanym, a niekwalifikowanym pracownikiem ochrony.

Na pierwszy rzut oka nie da się zwykle odróżnić kwalifikowanego od niekwalifikowanego pracownika ochrony chyba, że widzimy pracownika grupy interwencyjnej lub konwoju gdzie wszyscy są kwalifikowanymi.
Kwalifikowanym pracownikiem ochrony jest osoba która została wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, są to osoby które bądź posiadały niegdyś licencje pracownika ochrony lub zabezpieczenia technicznego pierwszego lub drugiego stopnia, a także osoby kończące szkoły i kursy po 01.01.2014 roku, i zostały wpisane przez właściwy Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. Cała reszta pracujących w branży ochrony, choć często są specjalistami, w tym co robią, jest niekwalifikowanymi pracownikami ochrony.

legitymacja pof i kpof

Podstawowe skróty branżowe.

Więc może kilka rozwinięć używanych skrótów:
Ustawa o ochronie osób i mienia - zwana dalej UoOOiM.
Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – zwana dalej UoŚPBiBP.
Kodeks Karny – zwany dalej KK
Kodeks Wykroczeń – zwany dalej KW.
każdy Pracownik Ochrony Fizycznej – zwany dalej POF .
Kwalifikowany Pracownik Ochrony - zwany dalej KPOF ( każdy KPOF jest POF).
KPOF wykonujący zadania w ramach Grupy Interwencyjnej – zwany dalej GI.
KPOF wykonujący zadania w ramach konwoju – zwany dalej konwojentem.
Obiekt chroniony, odpowiednio oznaczony i chroniony przez POF – zwany dalej obiektem.
Środki Przymusu Bezpośredniego – zwane dalej ŚPB.
Broń Palna – zwana dalej BP.

Legitymowanie. 

Nie prawdą jest, że POF nie może zażądać dokumentu poświadczającego nasze dane osobowe.
Do wylegitymowania każdej osoby znajdującej się na obiekcie upoważnia nas art.36 ust.1 UoOOiM który brzmi :
1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:
1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
Tak więc jasno jest sprecyzowane, że pracowni ochrony na obiekcie ma prawo zażądać dokumentów od osób tam przebywających, jeżeli taka osoba odmówi nam okazania dokumentów możemy poprosić ją o opuszczenie obiektu, o tym czytaj niżej.
Teraz niespodzianka dla większości: Ten przepis obowiązuje na każdym obiekcie, czyli nie jest ważne czy ochraniacie budowę, biuro, parking, szpital, jednostkę wojskową, kopalnie, urząd skarbowy, bank czy sklep, jest to miejsce oznakowane że jest chronione czyli w myśl ustawy jest obszarem lub obiektem i możecie korzystać z przysługujących wam uprawnień.
Ważne natomiast jest to, że odmowa wylegitymowania jest wykroczeniem:
Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

Wezwanie do opuszczenia/wyproszenie. 

Wezwanie do opuszczenia

Zawsze jak kogoś wylegitymujemy może się okazać, że ta osoba nie ma uprawnień do przebywania w tym miejscu, jest persona non grata dla naszego kontrahenta, lub po prostu jest agresywna, wulgarna, bądź zachowuje się niestosownie. Wtedy możemy wykorzystać kolejne z naszych uprawnień ujęte w UoOOiM czyli:

Art. 36.

1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:
2. wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;
Pamiętajmy żeby zawsze być uprzejmym, na pewno nie zaszkodzi i co ważne zawsze wezwijmy taka osobę do zachowań zgodnych z prawem, po czym poprośmy taka osobę o opuszczenie obiektu,po wcześniejszym sprawdzeniu czy w czasie przebywania tej osoby nie nastąpiły szkody w chronionym mieniu.. Nie zastosowanie się do naszego polecenia do opuszczenia obiektu jest oporem w zależności od zachowania tej osoby biernym lub czynnym, o czym niżej.

Opór bierny, opór czynny.

Jak pisałem wyżej, każde niezastosowanie się do poleceń ochrony na obiekcie jest oporem, a każdy opór uprawnia POF do określonych reakcji.
Czym jest bierny opór? - jest to każda odmowa poddania się poleceniom osób uprawnionych (policja, żandarmeria wojskowa,ochrona, straż graniczna, straż ochrony kolei czy inspekcja transportu drogowego), bez wykazywania jakichkolwiek wrogich aktów wobec osoby wydającej polecenia (czyli naruszenie nietykalności, groźby, próba ucieczki).
Czym jest czynny opór? - jest to każde zachowanie noszące znamiona oporu biernego lecz z zachowaniami agresywnymi wobec wydającego polecenie (naruszenie nietykalności, groźby, próba ucieczki).

Co możemy przy oporze czynnym, a co przy biernym? 

Uprawnienia w kwestii tego co wolno reguluje UoŚPBiBP a w niej kolejno musimy pamiętać o :

Art. 6. 1. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości.
2. Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego:
1) okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub
2) nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.

Art. 7. 1. Środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa się lub wykorzystuje się je w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę.
2. Od użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej należy odstąpić, gdy cel ich użycia lub wykorzystania został osiągnięty.
3. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je z zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.
4. Podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować ze szczególną rozwagą i traktować jej użycie jako środek ostateczny.

Art. 9. 1. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności uprawniony może użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładnienia.
2. W przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec osoby, o której mowa w ust. 1, jest niewystarczające lub niemożliwe, uprawniony może użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Art. 65. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 36:
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:
1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;
3) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
4) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628):
a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,
b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy;
5) użycia lub wykorzystania broni palnej:
a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c tej ustawy,
b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
2. Wewnętrzna służba ochrony lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia prowadzą ewidencję notatek użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracowników ochrony.
3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.”,
b) uchyla się ust. 4;
2) uchyla się art. 37 i art. 38;
3) w art. 39 uchyla się ust. 1.

Wiec choć opór bierny jest ujęty obok innych zachowań wobec których możemy użyć ŚPB, to  nas ogranicza w tej kwestii UoOOiM,  ale mimo to nie ma  tak, że kobieta w widocznej ciąży czy małoletni są święci i nie można podjąć co do nich interwencji.
Pamiętajmy, że każde użycie lub wykorzystanie ŚBP/BP musi być zasadne i adekwatne, czyli proporcjonalne do sytuacji, czyli nie strzelamy do kogoś, kto nie chce nam pokazać przepustki czy dokumentu, lecz tez jeśli mamy nożownika to nie wyskakujemy na niego z pięściami, tylko zmuszamy go do zachowania zgodnego z prawem wykorzystując lub używając BP.

Przy oporze biernym możemy skorzystać jedynie z pomocy policji.

Więcej  o uprawnieniach:

Część II

Część III

Jeśli coś jest niezrozumiałe lub istotnego pominąłem pisz śmiało w kolejnych odsłonach spróbuje to naświetlić.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zobacz wszystko od:

Paweł Bilko